काम-सूत्राला शारी रिक संबं धाचे बायबल म्हटले जाते. यामध्ये लैं गि क जीवन सुधारण्यासाठी आणि का मोत्ते जना पर्यंत पोहोचण्यासाठी अनेक लैं गि क कृती सांगण्यात आल्या आहेत. ही माहिती स्त्री आणि पुरुष दोघांसाठीही खूप महत्त्वाची आहे. या पद्धतींचा अवलंब करून जो डपे आपले लैं गि क जीवन आणखी चांगले करू शकतात.

जो डप्यासाठी त्यांचे प्रेम व्यक्त करण्यासाठी से क्स हा एक आनंददायी मा र्ग आहे. शारी रिक सुख मिळण्यासोबतच नात्याचे बंधही घ ट्ट होतात. काम-सूत्र हा शारी रिक संबं धनसाठी महान ग्रंथ मानला जातो, कारण यात लैं गि क संबं धानशी संबं धित शेकडो प्रकारची माहिती देण्यात आली आहे.यातून आपण अनेक धडे घेऊ शकतो, परंतु असे काही धडे आहेत जे आजच्या आधुनिक पुरुष किंवा स्त्रीसाठी खूप महत्वाचे आहेत. काम-सूत्रा तून शिकण्यासाठी येथे 5 धडे आहेत जे तुम्हाला आणि तुमच्या जो डीदाराला अंथ रुणा वर सर्वोत्तम वेळ घालवण्यास मदत करू शकतात.

चुं बन – चुं बन घेणे ही देखील एक कला आहे. ते जितके आरामशीर आणि प्रेमळ केले जाते तितके चांगले. केवळ ओ ठांवरच नव्हे तर संपूर्ण चेहरा आणि शरी रावर चुं बन घ्या, तुम्ही ते हलके हळू हळू करू शकता. जोपर्यंत तुम्हाला तुमच्या जो डीदाराच्या शरी रावर कंपन निर्माण करणारा इरो जेनस झोन कळत नाही तोपर्यंत हलके चुं बन घेत राहा. यानंतर, तुम्ही तुमच्या जो डीदाराच्या प्रतिक्रियेच्या आधारे शारी रिक संबं ध प्रस्था पित करण्यास पुढे जाऊ शकता.

स्त्रीला प्रथम भाव नोत्क टता प्राप्त करणे – काम-सूत्रानुसार, स्त्रीला अनेक का मोत्तेजना होऊ शकतात. एकदा शारी रिक संबं ध प्रस्था पित करताना ऑ र्गे ज्म प्राप्त झाले की, स्त्री समा गम चालू ठेवू शकते. त्याच वेळी, पुरुष त्यांच्या का मोत्ते जना प्राप्त केल्यानंतर त्यांची ऊर्जा गमावतात. त्यामुळे शारी रिक संबं ध प्रस्था पित करण्यासाठी पुरुषांनी प्रथम आपल्या महिला जो डीदा राला का मोत्ते जना पर्यंत पोहोचवावे आणि नंतर स्वत:चे का मोत्ते जना प्राप्त करावे.

जवळीक – जवळीक म्हणजे फक्त खोल लैं गि क संबं ध नाही. काम-सूत्रानुसार, अशा 64 कृती आहेत, ज्यामुळे लैं गि क उत्तेजना वाढते आणि तुमच्या जो डीदारा सोबत बि छा न्यात चांगला वेळ घालवण्यास मदत होते. त्यापैकी काहीं मध्ये बोलणे, चुं बन घेणे, प्रेमळपणा करणे, ओर डणे, ओ रल संबं ध, चावणे, आ क्रो श करणे इ.

शारी रिक संबं ध प्रस्था पित करण्या दरम्यान पुरुषांना ओर खडे – काम-सूत्र महिलांना त्यांच्या जो डीदाराला जा गृत करण्यासाठी संबं ध प्रस्था पित करण्या दरम्यान ओर बाडण्याचा सल्ला देते. विशेष म्हणजे यात 8 प्रकारच्या स्क्रॅ च चाही उल्लेख आहे. यामध्ये हाफ मू न, डि स्कस, टाय गर कलाऊ, लाइन ड्रॉ इंग, सर्कल ड्रॉइं ग, कॅच लाईक अ रॅ बिट, लो टल लिपा आणि स्क्रॅ च लाईक अ पीकॉक लेग यांचा समावेश आहे. याशिवाय काम-सूत्र संबं ध प्रस्था पित करताना अधिक आनंद घेण्यासाठी दिवे बंद करण्याचे सुचवते.

संमतीने लैं गि क संबं ध ठेवा – चांगल्या प्रकारे संबं ध प्रस्था पित करण्यासाठी दोघांची संमती आवश्यक आहे हे अजूनही अनेक पुरुषांना समजत नाही. बहुतेक पुरुष स्वतःच्या इ च्छे ने गाडी चालवताना त्यांना पाहिजे तेव्हा संबं ध प्रस्था पित करायला लागतात. याला महिलांकडून पूर्ण पाठिंबा मिळत नाही, कारण उत्ते जना आणि इ च्छे शिवाय संबं ध प्रस्था पित करणे आनंददा यक नाही. त्यामुळे संबं ध इंटरेस्टिंग होण्यासाठी दोघांची संमती खूप महत्त्वाची असते.

दुस-या शब्दात, फोर प्ले ही आनंदी लैं गि क जीव नाची गुरुकिल्ली आहे. काम-सूत्र सूचित करते की पुरुषाने लैं गि क संबं धा पूर्वी स्त्रीची संमती घ्यावी. जर तिची संमती असेल तर प्रथम फोर प्ले करून तिला उत्ते जित करा आणि नंतर दोघांनी एकत्र सं भो ग करण्याचा आनंद घ्या.

स्त्रिया अंथ रुणा वर लाजाळू असतील, पण शारी रिक संबं ध प्रस्था पित करण्यासाठी च्या फॅ न्टसी मध्ये त्या पुरुषांपेक्षा कमी नाहीत. महिलांच्या अनेक फॅ न्टसी खूप विचित्र असतात. या लैं गि क कल्प नांचा विचार केल्याने ते उत्ते जित होतात. ही स्वप्ने पूर्ण करण्यासाठी महिलाही प्रयत्न करतात.

ज्याप्रमाणे शारी रिक संबं ध हा प्रत्येकाच्या जीवनाचा एक महत्त्वाचा भा ग आहे, त्याचप्रमाणे लैं गि क कल्पना आणि इ च्छा देखील लोकांच्या विचारांचा एक महत्त्वाचा भाग आहेत. ते शारी रिक संबं ध प्रस्था पित करताना पुरेपूर आनंद घेण्याचाही प्रयत्न करतात. असे असूनही, बहुतेक स्त्रिया अजूनही अंथ रु णावर लाजाळू आहेत.

पण त्यांची लैं गि क कल्पना जाणून तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, ज्याचे ते स्वप्न पाहतात. महिलांना नेहमीच्या पद्धतीने शारी रिक संबं ध प्रस्था पित करण्याचा कंटाळा येतो. त्यांच्याकडे सर्व प्रकारच्या विचित्र आणि वेगळ्या कल्पना असतात, ज्या त्यांना वेळोवेळी पूर्ण करायच्या असतात.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *