नमस्कार मित्रांनो हिं’दू ध’र्मात विविध धा’र्मिक ग्रंथ आढळतात, त्यातील एक गरुड पुराण हा एक ग्रंथ आहे. सामान्यतः लोकांना गरुड पुराणातील मजकूर माहित आहे. ज्याचा मजकूर एखाद्या व्यक्तीच्या मृ’त्यूनंतर वाचला जातो. या महान पुस्तकात आ’त्मा या जगापासून परलोकापर्यंत कसा पोहोचतो,

त्याच्या मार्गात कोणते अ’डथ’ळे येतात, हे आता सांगितले गेले आहे. गरुड पुराणाचे महत्त्व :- जीवनात कोणत्या प्रकारचे कार्य करून आपल्या आ’त्म्याला मृ’त्यूनंतर काय मिळेल, तो स्व-र्गात जाईल की न’रकात जाईल किंवा त्याला नवीन ज’न्म मिळेल की नाही. याची सर्व माहिती या महान पुस्तकात समाविष्ट केली गेली आहे. तर चला पाहूया..

गरुड पुराणातील सूचना :- कदाचित तुम्हाला हे जाणून आश्चर्य वाटेल, परंतु ज’न्म आणि मृ’त्यूचे र’हस्य उघड करणाऱ्या या महान पुस्तकात स्त्री -पुरुष सं’बं’धाशी सं’बं’धित मुख्य र’हस्येही उघडण्यात आली आहेत. पुरुष किंवा स्त्रिया दोघेही लैं’गिक सं’बं’धांमध्ये कसे आनंद घेतात, त्यानुसार ते आपली कृती कशी करतात, यामुळे पुढील आयुष्यात त्यांना काय मिळेल, ते पुढे जाणून घेऊया.

अशा स्त्रीला अ त्या चार मिळतो :- जी स्त्री आपल्या पतीला सोडून दुसऱ्या पुरुषाशी सं’बं’ध प्रस्थापित करते, तसेच अनेक पुरुषाशी सं’बं’ध केल्याने, अशी स्त्री पा’पात भा’गीदार बनते. मृ’त्यूनंतर अशा आ’त्म्याला यमलोकाचा छ’ळ सहन करावा लागतो आणि सरडा, साप किंवा वटवाघूळ यांच्या रूपात नवीन ज’न्म मिळतो.

ब ला त्का री :- जर एखाद्या पुरुषाने कि’शोरव’यीन मु-लीवर शा-रीरिक शो’षण केले. तसेच एखाद्या स्त्रीने एखाद्या कि’शोर व’यातील मुलाबरोबर असे कार्य केले, तर मृ’त्यूनंतर त्याच्या आ’त्म्याला न’रकात जावे लागेल आणि शिक्षा भो गा वी लागेल. आणि जरी त्याला नवीन ज’न्म मिळाला तरी तो अजगर म्हणून ज’न्माला येतो.

मित्राच्या पत्नीशी सं बं ध :- गरुड पुराणानुसार, जो पुरुष आपल्या मित्राच्या पत्नीशी नातं प्रस्थापित करतो आणी तिच्यासोबत सं’बं’ध बनवतो. तो व्यक्ती असे अनेक स्त्रि-यांबरोबर करत असेल आणि स्वतःच्या मित्राला फसवतो त्याला महान पा’पीचा दर्जा दिला जातो. अशा व्यक्तीच्या आ’त्म्याला मृ’त्यू नंतर पुढील ज’न्मात गाढवाच्या रूपात नवीन ज’न्म मिळतो.

गुरूच्या पत्नीशी सं बं ध :- जो व्यक्ती ज्या गुरूने आपल्याला शिकवलेले आहे अशा गुरूला फ’सवून त्याच्या पत्नीशी सं’बं’ध ठेवत असेल, तर त्याला यमलोकात मृ’त्यू नंतर भ’यंकर शिक्षा मिळते. त्याला सर्व प्रकारच्या छ’ळाला सामोरे जावे लागते आणि पुढचा ज’न्म हा गिरगिटच्या स्वरूपात असतो. पुढील ज’न्मात अशा व्यक्तीला खूप त्रा’स शन करावा लागतो.

महिलेचे अप-ह’रण करणारा :- गरुड पुराणानुसार, जो पुरुष महिलेच्या इ’च्छे वि’रुद्ध स्त्रीचे अ प ह रण करतो तो पा’पी असतो. अशा व्यक्तीच्या आ’त्म्याला मृ’त्यू नंतरच्या जीवनात दुःख भो’गावे लागते. तो ब्रह्म रा क्ष स म्हणून ज’न्माला येतो. ब्रह्म रा क्ष स ही एक अदृश्य प्र’जा’ती आहे जी कोणालाही दिसत नाही. गै’रव’र्तन करणारा :- गरुड पुराणानुसार, जो माणूस एखाद्या महिलेच्या हातावर चिखल फेकतो किंवा भरलेल्या विधानसभेत तिचा अ’पमान करतो तो पुढील जन्मात न-पुं-सक होतो.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *